УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

УКРАИНСКИЯТ МАНТАЛИТЕТ
За съжаление, нашите икономиски-реформатори все още не обръщат достатъчно внимание върху такъв фактор, като манталитета. Те не отчитат, че украинецът не може да бъде като американеца, немеца или японеца. Украинският манталитет се е формирал в продължение на хилядолетия под влияние на специфически географски, климатически, исторически, религиозни, културни условия. Украинските трудови традиции са се формирали и под въздействието на полската, белоруската, руската, австрийската, унгарската, румънската, гръцката, тюркската култури. Дълго време Украйна не е била единна като територия. През различните исторически периоди украинските земи влизат в пределите на Полша, Австро-Унгария и Руската империя. Ето защо сега трябва да говорим не само за украинския манталитет като цяло, но и за неговите особености от гледна точка на различните региони: Източна Украйна е присъединена към Московия през 1654 г., Централна - през 1794 г., а Западна (Галичина и Северна Буковина) - чак през 1939-1940 г.
Манталитетът на западните украинци се формира под влияние на западноевропейската култура, преди всичко на австроунгарската и полската, на греко-католическата (униатска) църква. В същото време 7-10 поколения украинци от Централна и Източна Украйна израстват в пределите на Руската империя, поради което те са свързани с руснаците от обща историческа съдба, беди, войни, трагедии, религия, култура. Тези различия се пречупват в трудовото съзнание и формите на трудовото поведение на украинците.
Според специалистите, за западните украинци в значителна степен са характерни такива черти, като трудолюбие, изпълнителност, индивидуализъм, пестеливост, умение да водят стопанство, рационално да се разпореждат с плодовете на своя труд. Освен това, в манталитета на "западняците" много силно е застъпено националното чувство, патриотизмът.
В същото време за украинците от Централна, Източна и Южна Украйна, които поради историческите причини предпочитат социалното освобождение, а не националното, е характерен колективизмът, анархизмът, вярата в добрия и умен хазяин, който ще въведе ред. Националните и патриотичните чувства, навиците за постоянен и неуморен труд са застъпени по-слабо.
Казашко-селската основа на украинския народ, според историците, формира такива характерни за украинеца черти, като отричане на деспотизма, стремеж към свобода, граничеща с анархия.
Продължителното господство на автократичните режими приучват украинците да възприемат авторитарните методи като нещо естествено. Опасността, с която е свързана проявата на националните чувства, формира в него смирение, безнадеждност, неверие, че със собствен труд може да се постигне благополучие. Всичко това намира отражение в украинския фолклор (тъжен и лиричен) и в изкуството. В Централна и Източна Украйна се забелязва ниска политическа и трудова активност, значително по-слаб стремеж към личен успех, професионализъм, кариера, отколкото в Западна Украйна.
По съветско време още повече се засилва трудовата апатия, разрушават се вековните трудови традиции, поражда се "уравниловката". Катастрофално отражение върху украинското селячество има "пролетаризацията", която отлъчва селяните от земята.
Посочените негативни черти в украинския манталитет, които имат своите исторически корени и своето обяснение, днес забавят развитието на пазарните отношения в Украйна. И този фактор трябва да се отчита от специалистите, твърди народопсихологът Мария Семикина.
"Украйна прес", май 1995 г.