Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
  
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

  

 

 

 

 ВАШИЯТ УСПЕШЕН БИЗНЕС В УКРАЙНА – КАК ДА ГО ПРАВИМ
София, 14 юли 2010 г.
Информацията е предоставена от посолството на Украйна

A. Данъци и бизнес
Общ преглед
Данъчното облагане в Украйна представлява една сложна система, формулирана в данъчното законодателство на страната и предлагаща отделни данъчни режими за лица и фирми, удържане и възстановяване на ДДС и уреждане на спорове с данъчните власти, както и благоприятни условия за данъчно облагане на някои категории фирми и лица.  Законът, който определя основните принципи и структурата на данъчната система в Украйна е Законът за данъчната система (1991 г).  Той утвърди процедура за приемане на данъчни закони и внасяне на изменения в данъчното законодателство, определя лицата, подлежащи на данъчно облагане, принципи за избягване на двойното данъчно облагане, списък на данъците и митата, които се събират в Украйна.  Неотдавна правителството внесе за обсъждане в парламента на страната  нов проект на данъчния кодекс. 
Украинската данъчна система е унифицирана и е изградена на две нива - държавно и местно в зависимост от категорията на данъците и митата.  Налози, които се събират на цялата територия на страната са: корпоративен данък върху печалбата, данък върху доходите на физическите лица, ДДС, държавни мита, акцизи, поземлен данък, унифициран данък, данък върху извличане на минерални вещества, данък върху работната заплата и няколко други данъка, приложими в определени отрасли.  Местните данъци и такси се определят от местните общински власти: общински данъци и различни местни такси.
Корпоративен данък върху печалбата
Законът за корпоративния данък върху печалбата урежда данъчното облагане на юридически лица и корпоративни образувания в Украйна.  Ставката на корпоративния данък върху печалбата е 25% (брутният доход на данъчно задълженото лице, през който и да е отчетен период, намален с всички признати разходи и отчисления за амортизация).  По принцип е допустимо приспадане на всички приемливи бизнес разходи на данъчно задълженото лице, подлежащо на облагане с корпоративен данък.
Облагане на чуждестранни фирми
Според закона за корпоративното подоходно облагане чуждестранните дружества подлежат на облагане с корпоративен данък за всички доходи с източник в Украйна, включително: лихви, дивиденти, възнаграждения, лизингови плащания, приходи от продажба на недвижимо имущество, печалба от сделки с ценни книги, печалба от споразумения за съвместна дейност и от дългосрочни споразумения и т.н.  Законът за корпоративното облагане на печалбата предвижда 15%-на ставка за облагане на доходи с източник в Украйна, освен ако няма действащ двустранен договор за избягване на двойното данъчно облагане, в който са заложени съответни облекчения.
Понастоящем Украйна е страна по 62 действащи договора за избягване на двойно данъчно облагане, по-голямата част от които на базата на данъчната модел-конвенция относно прихода и капитала, разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).  Тези договори за избягване на двойно данъчно облагане могат да допринесат за намаляване размера на удържаните данъци до едва 5% или за напълно освобождаване от данъчно облагане.
Данъчно облагане на постоянни обекти
Концепцията за „постоянен обект”, залегнала в закона за корпоративния данък върху печалбата, е подобна на определението, прието в повечето двустранни договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Украйна е страна.  За целите на закона за корпоративния данък върху печалбата, постоянен обект съответства на данъчно задължено лице, подлежащо на облагане с 25% данък върху доходи, придобити в Украйна.
Данък добавена стойност
Всяко украинско или чуждестранно юридическо лице е задължено да заплати ДДС при продажба на стоки (извършване на дейност и предоставяне на услуги) на или в рамките на митническата територия на Украйна; при внос на стоки на митническата територия на страната; при износ на стоки от митническата територия на страната; и предоставяне на услуги от чуждестранни лица на платци, регистрирани по ДДС.  Законът за ДДС предвижда данъчна ставка от 20% от договорната стойност на съответните стоки (услуги), но не по-ниска от пазарната стойност.  При износ на стоки и подобни услуги законът за ДДС определя нулева ставка.  Определени сделки са изрично освободени от ДДС, както е предвидено от закона за данък добавена стойност.
Облагане доходите на физически лица
Законът за облагане доходите на физическите лица в Украйна беше приет през 2004 г. и въведе плосък данък от 15%, който се прилага спрямо почти всички местни данъчно задължени лица в страната.  Местните данъчно задължени лица в Украйна подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица в сила в страната за съвкупността от всичките им доходи, реализирани от източници в страната и в чужбина.
Данъчно задължени чуждестранни физически лица подлежат на облагане с плосък данък върху доходите на физическите лица в размер от 30% за доходи от източници в Украйна (с изключение на дивиденти, възнаграждения, лихви, които подлежат на облагане по ставките, установени за местни лица), подлежащи на приспадания или освобождаване от данъци, както е предвидено в съответния договор за избягване на двойното данъчно облагане.
Данъчно облагане на самостоятелни предприемачи
Лице, извършващо стопанска дейности и регистрирано като самостоятелен предприемач, може да избере да бъде обложено или с (а) 15% данък върху доходите на физическите лица, събрани върху положителната разлика между брутния доход и документално доказаните разходи или (б) по опростената данъчна схема с единен данък, в случай че годишният оборот не надхвърля 500 000 гривни (равняващи се на 63 500 щатски долара към 10 юли 2010 г.).  Месечният единен данък може да варира от 20 гривни до 200 гривни (около 4 и 25 щатски долара).
Данък върху работната заплата
Всички трудещи се в Украйна имат гарантирано социално и пенсионно осигуряване.  Работодателите са задължени да заплащат и удържат задължителни вноски върху трудовото възнаграждение на своите работници и служители към съответния държавен фонд.  Вноските не се удържат от възнаграждението на работника или служителя, а обикновено са за сметка на работодателя.  Общият размер на вноските, дължими от работодателя варират между 36.76% и 49.7%, а тези удържани за сметка на служителя или работника – между 3.1% - 3.6%.
Поземлен данък
Данъчно задължено лице е собственикът на земята (различен от държавата).
Акцизи
Акцизът е косвен данък върху някои стоки (продукти), които са определени от закона като акцизни.  Списъкът на акцизните стоки (продукти) включва алкохолни напитки, бира, тютюн и тютюневи изделия, автомобили, бензин и дизелово гориво.
Данъчни спорове
Бяха създадени единни правила по закона за данъчното производство за регистриране на данъчни декларации и уреждане на данъчни задължения; провеждане на планирани/внезапни данъчни проверки; законоустановен срок за плащане на данъчни задължения; ставки и процедури за начисляване на наказателна лихва за просрочени данъчни задължения и наказания за данъчни нарушения; и административната процедура за обжалване на начисления за довнасяне данък.
В украинското данъчно законодателство не са залегнали конкретни правила срещу укриването на данъци.  Въпреки това, украинските данъчни власти са наложили постоянна практика за преразглеждане на определена транзакция, направена от данъчно задължено лице с данъчни цели.

Б. Данъчни облекчения за инвеститори
Печалбата на всички предприятия с чужди инвестиции се облагат с данък при същите условия както и местните украински предприятия, с изключение на някои, които отговарят на критериите за включване в държавната програма за насърчаване на ключови сектори в икономиката и социалната сфера.
Свободни икономически зони
Украинското законодателство борави с концепция за „специални (свободни) икономически зони („Икономическите зони”).  Икономическата зона представлява част от територията на Украйна със специален режим на стопанска дейност и прилагане на украинското законодателство.  По-конкретно, икономическата зона може да осигури специални митнически, валутни, финансови, данъчни или други условия за развиване на дейност от страна на местни и чуждестранни лица на нейната територия.  Режимът за всяка конкретна икономическа зона се определя от отделен закон, който се приема от парламента.
Понастоящем на територията на Украйна има 10 икономически зони и 9 територии с приоритетно развитие (специален вид икономически зони).
Специални данъчни режими за високотехнологични паркове
Законите за корпоративния данък върху печалбата и за ДДС, прилагани в Украйна, предоставят благоприятни данъчни условия за дейността на високотехнологични паркове. 
Дейностите на техно-парковете са ориентирани към провеждане на научни изследвания, проучвания, тестове, техническо и конструктивно проектиране, производство на иновативни продукти и т.н.  Изграждането на определен техно-парк трябва да бъде одобрено от съответните държавни власти.
Ако дадена фирма или смесено дружество е получило статут на високотехнологичен парк, то може да се възползва от следните допълнителни данъчни облаги:
ДДС
Технологичните паркове могат да издават запис на заповед за ДДС с падеж от 720 или 180 дни при внос на оборудване и др. с цел да се отложи плащането на ДДС при внос, дължим по митническата декларация.
Корпоративен данък върху печалбата
За разлика от данъчно задължените лица, на техно-парковете се разрешава да завишат годишния размер на амортизационната норма за някои групи.
Данъците дължими от високотехнологични паркове не се превеждат към държавния бюджет, а се внасят в специалната банкова сметка на такива паркове и специалната сметка на разпореждане на управителния съвет тези паркове като държавна субсидия за по-нататъшни операции на техн-парковете и развитие на сродни проекти. 
Непарични инвестиции
Предприятия с чуждестранни инвестиции са освободени от вносни мита върху непаричните вноски на чуждестранния инвеститор в капитала на дружеството (с изключение на стоки, предназначени за продажба или за собствено ползване от дружеството).  Но в случай че съответните активи бъдат продадени в рамките на 3 години след датата на включването им в капитала на дружеството или чуждестранният инвеститор продаде дела си на местно лице, така че дружеството изгуби статута си на „дружество с чуждестранни инвестиции” в рамките на указания тригодишен период, тогава то дължи на местните митнически власти частта  от вносните мита, от които е било освободено, плюс допълнителен ДДС.

В. Регистрация на фирми, филиали и представителства: видове фирми, основни положения
В украинското законодателство съществуват следните видове фирми:
Дружество с неограничена отговорност;
Дружество със смесена отговорност;
Дружество с допълнителна отговорност;
Дружество с ограничена отговорност;
Акционерно дружество.
Най-разпространените видове фирми за осъществяване на стопанска дейност в Украйна са акционерните дружества (АД) и дружествата с ограничена отговорност (ООД), като и в двата случая фирмите функционират на базата на принципа за ограничена отговорност на инвеститорите.
Акционерно дружество
Акционерното дружество е дружество, чийто капитал е разделен на акции с еднаква номинална стойност.  Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените от тях вноски в капитала на дружеството.  АД може да съществува под формата или на обществена или на частна фирма.  Минималната стойност на капитала за учредяване на акционерно дружество е в размер на 1250 минимални месечни заплати (приблизително 100 000 евро).
Дружество с ограничена отговорност
Инвеститорите в дружество с ограничена отговорност (ООД) отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала. Дяловото участие в ООД не се приема като ценни книжа за целите на украинското законодателство.  Подобно на АД, ООД може да се образува от едно лице или от група лица.  За учредяване на ООД се изисква минимален капитал в размер на една минимална месечна заплата (приблизително 100 евро).  Дружеството с ограничена отговорност като че ли е по-популярно от АД.  Основното корпоративно предимство на ООД в сравнение с АД, е че процедурата за учредяване и функционирането на дружеството с ограничена отговорност е значително по-лесно и не отнема толкова време.  Липсата на дялове в ООД прави тази форма на юридическо лице по-гъвкава, когато е необходимо участниците във фирмата да направят промяна в уставния капитал на дружеството.
Представителства/постоянни обекти
Чуждестранно юридическо лице може да има неперсонифицирано присъствие в Украйна или под формата на представителство или на постоянен обект.  Нито представителството, нито постоянният обект имат отделна юридическа правосубектност, различна от централния им офис извън страната.
Изборът между представителство и постоянен обект зависи от това дали чуждестранното лице възнамерява да осъществява дейност, която ще генерира доход с източник в Украйна.  Чуждестранно лице може да осъществява определена дейност в страната чрез представителство, единствено в случай че тази дейност не представлява основна търговска дейност на чуждестранно дружество и има чисто спомагателен характер.  В случай че чуждестранно лице възнамерява да осъществява търговска дейност в Украйна чрез неперсонифицирано присъствие, тогава лицето може да избере да регистрира постоянен обект. 
Обикновено чуждестранните лица извършват дейност в Украйна или чрез филиали, регистрирани като постоянни обекти или чрез изцяло притежавани дъщерни фирми, които обикновено се учредяват като дружества с ограничена отговорност.

Г. Възможности за инвестиции в Украйна
Украинското законодателство предвижда възможността чуждестранните инвеститори да осъществяват инвестиционна дейност в страната при същите условия, които се прилагат спрямо местните инвеститори.  Чуждестранните инвеститори се ползват от някои привилегии и гаранции по силата на украинския закон за чуждестранните инвестиции, при положение, че инвестициите им са надлежно регистрирани в съответните местни държавни органи или Националната банка на Украйна.  Законът за чуждестранните инвестиции дава също така известни привилегии  на „дружества с чуждестранни инвестиции”, учредени в Украйна.  Дадено дружество се счита за „дружество с чуждестранни инвестиции”, в случай че чуждестранната инвестиция е в размер на поне 10%. 
Предвидените привилегии и гаранции включват защита срещу промени в законодателството, гаранции в случай на прекратяване на инвестиционната дейност и връщане на инвестицията, защита срещу национализация, гаранция за изнасяне на печалбата.
Чуждестранните инвеститори могат да инвестират в Украйна чрез учредяване на дъщерна фирма, смесено дружество, закупуване на активи, придобиване на действащо украинско предприятие, осигуряване на съвместна дейност и т.н.
Ключови фактори за инвестиции в Украйна
вторият най-голям потребителски пазар в Общността на независимите държави с население от 46 млн.;
Добре образована и квалифицирана работна ръка;
Член на Световната търговска организация (СТО); споразумения за свободна търговия с Общността на независимите държави (ОНД) и ЕС;
Благоприятно географско разположение: платформа за износ както за Русия, така и за ЕС;
Подписани споразумения за сътрудничество и взаимна защита на инвестициите с почти 70 държави (включително и с България).

Отрасли подлежащи на приватизация

Енергетика

Няколко държавни дружества за производство и разпределение на ядрена енергия; потенциал за развитие на алтернативни източници на енергия, т.е. зелена енергия.

Химическа промишленост

 

Телекомуникации

Укртелеком (Ukrtelecom)

Ядрено производство

 

Отрасли, които представляват голям интерес  

Селско стопанство

Най-голям дял в отрасъла заема отглеждането и износа на различни посеви; плодородна почва и подходящи климатични условия; ниска цена на работната сила; селското стопанство е ключов отрасъл за БВП; поддържа интереса към себе си и по време на финансовата криза.

Търговия на дребно

Един от най-големите потребителски пазари в Европа; висок потенциал за растеж.

Фармацевтика  

Висок потенциал за растеж в дългосрочен план; развита научно-изследователска база; обмисля се прилагане на здравно-осигурителна система;

Хранително-вкусова

Значително по численост население; развито производство на алкохолни напитки; потенциал за износ; висок потенциал за растеж.

Телекомуникации   

Малко на брой, но качествени играчи; нарастващо търсене; липса на най-съвременни технологии.

Туризъм

Малък брой хотели; добри природни ресурси за зимен и летен туризъм/курорти; нарастващ интерес към Украйна като туристическа дестинация.

Следкризисното възстановяване на украинската икономика вече започна и се очаква да продължи да бележи ръст и през 2010 г.  Очакват се някои приватизационни сделки в областта на енергетиката, в химическия и телекомуникационния отрасъл.  За атрактивни за инвестиция се смятат сектори като: селско стопанство, хранително-вкусов, винопроизводство, търговия на дребно, фармацевтика.
   

МВФ ДАВА НА УКРАЙНА ПОЧТИ $15 МЛРД., НО ИМА ИСКАНИЯ>>>