Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАЙНА ВРЕМЕННО НЯМА ДА СПАЗВА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: КАКВО Е ИЗВЕСТНО?

Киев, 29 април 2024.- Украйна подаде молба до Съвета на Европа за частично спиране на някои клаузи от Европейската конвенция за правата и свободите на човека в страната във връзка с военното положение. Съответният документ беше публикуван на сайта на международната организация в неделя, 28 април, но самото заявление е подадено на 04 април.

Според заявлението, по време на война Украйна ще спре да спазва такива разпоредби на Конвенцията, като:

– неприкосновеност на жилищата; конфиденциалност на кореспонденцията, телефонните разговори и друга кореспонденция; ненамеса в личния и семейния живот; свобода на движение и свободен избор на пребиваване; правото на свобода на мисълта и словото; свободно изразяване на възгледи и убеждения, както и правото да събира, съхранява и разпространява информация; право на събрания, митинги и стачки; правото на притежаване, ползване и разпореждане със своята собственост.

В документа също са изброени конкретни мерки и действия, които могат да се прилагат по време на военно положение в нарушение на Конвенцията:

– принудително отчуждаване на частна или общинска собственост за нуждите на държавата; въвеждане на вечерен час; специален режим на влизане и излизане, ограничения за движение на граждани и чужденци, трафик; проверка на вещи, транспорт, багаж, товари, офис помещения и жилища на граждани; забрана на граждани, които са на военна или специална регистрация, да променят мястото си на пребиваване или престой без надлежно разрешение.

В Украйна продължава военното положение и общата мобилизация заради въоръжената инвазия на Русия. По време на режима на военно положение военните имат право да изземват моторни превозни средства и част от оборудването от предприятия от всички форми на собственост, органи на властта и органите на самоуправление, както и от граждански лица.(УВести)