Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕС ПРИЕ 12-Я ПАКЕТ ОТ САНКЦИИ ПРОТИВ РУСИЯ

София, 18 декември 2023.- Комисията приветства приемането от Съвета на 12-я пакет от санкции против Русия, четем в съобщението на представителството на ЕС в България..

Основният акцент на този пакет е да се наложат допълнителни забрани за внос и износ върху Русия, да се възпрепятства заобикалянето на санкциите и да се запълнят празнотите.

По-конкретно, пакетът съдържа допълнително включване в списъка на руски физически и юридически лица и нови забрани за внос и износ като например забрана за износ на руски диаманти в Европа, разработени в най-тясно сътрудничество с нашите партньори по G-7. Освен това, с настоящия пакет се затяга прилагането на разпоредбата за таван на цената на петрола, като се следи по-отблизо как танкерите могат да бъдат използвани за заобикаляне на тавана. Той включва също така по-строги задължения за проследяване на активи и строги мерки по отношение на дружества от трети държави, които заобикалят санкциите.

Дванадесетият пакет от санкции има няколко ключови елемента:

1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВКЛЮЧВАНИЯ В СПИСЪКА

Обекти на замразяване на активи станаха още над 140 лица и образования. Сред тях са образования във военната и в отбранителната сфера, включително дружества от военната промишленост и частни военни дружества. Сред тях са също и действащи лица от сектора на ИТ, както и други значими икономически действащи лица. Мерките са насочени и срещу онези, които неотдавна организираха незаконните т.нар. „избори“ в украинските територии, които Русия временно е окупирала, както и онези, които са отговорни за насилственото „превъзпитание“ на украински деца, както към онези, които разпространяват дезинформация/пропаганда в подкрепа на агресивната война на Русия срещу Украйна.

2. ТЪРГОВСКИ МЕРКИ

Забрана за внос на руски диаманти: ограничения върху вноса на непромишлени диаманти, добити, преработени или произведени в Русия. Предложените санкции са част от международно координираната забрана на Г-7 по отношение на диамантите, с която се цели лишаването на Русия от този важен поток от приходи, който се оценява на 4 милиарда евро годишно. Всички членове на Г-7 ще въведат пряка забрана на диамантите, изнасяни от Русия, най-късно до 1 януари 2024 г. Считано от 1 март 2024  г., ще влезе в сила забрана на руските диаманти, полирани в трета държава, а от 1 септември 2024  г. забраната ще бъде разширена, така че да включва синтетични диаманти, бижута и часовници, съдържащи диаманти. За да се повиши ефективността на тези мерки, в рамките на G-7 ще бъде създаден стабилен механизъм за проверка и сертифициране на необработените диаманти, основан на проследяване.

Забрана за внос на суровини за производство на стомана, преработени продукти от алуминий други стоки от метал:: нови мерки за ограничаване на вноса от Русия на някои метални стоки.

Ограничения върху износа: допълнителни ограничения върху износа на технологични и промишлени стоки с двойна употреба и на авангардни технологични и промишлени стоки на стойност от 2,3 милиарда евро годишно. По-специално:

Нови форми на контрол върху износа на технологии с двойна употреба/авангардни технологии, с които се цели допълнително отслабване на военните способности на Русия, включително мерки относно химикали, термостати, двигатели за постоянен ток и сервомотори за безпилотни летателни апарати (БЛА), инструментални машини и части за машини.

Нови забрани за износ на промишлени стоки от ЕС с цел допълнително отслабване на възможностите на Русия в промишления сектор, включително машини и части, строителни изделия, готови стоманени продукти, лазери и акумулатори.

Добавяне на 29 образувания от Русия и трети държави  в списъка на образуванията, свързани с руския военно-промишлен комплекс (включително образувания, регистрирани в Узбекистан и Сингапур).

Забрана за предоставяне на руското правителство или на руски дружества на софтуер за предприятия и софтуер за проектиране. Целта е допълнително да се ограничи капацитетът на Русия в нейния промишлен сектор. Ограниченията в областта на услугите са област, в която работим в тясно сътрудничество с нашите международни партньори, включително САЩ и Обединеното кралство.

3. ПО-СТРОГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА АКТИВИ

Нови критерии за включване в списъците  Съветът договори нов критерий за включване в списъка, така че да се обхванат и лицата, които се възползват от принудителното прехвърляне на собственост или контрол върху руски дъщерни дружества на дружества от ЕС. Това ще гарантира, че никой няма да извлече печалба от загубите, пред които са изправени дружествата от ЕС, когато техните дъщерни дружества са насилствено придобити от руски собственици/управители.

Възможност починалите лица да останат в списъка за замразяване на активи, за да се предотврати евентуалното засягане на мярката за замразяване.

По-строго задължение за държавите членки да проявяват инициатива при проследяването на активите на включените в списъка лица  с цел предотвратяване и разкриване на случаи на нарушаване или заобикаляне на санкциите.

4. МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Таван на цената на петрола:  За да се затрудни поддържането на войната от страна на Русия, ние затегнахме наложения от G-7 международен таван на цената на петрола, като въведохме нови мерки за по-внимателно наблюдение на продажбата на танкери на трети държави, както и по-подробни изисквания за удостоверяване. Това ще помогне да се вземат мерки срещу „флота в сянка“, използван от Русия за заобикаляне на мерките за таван на цените. В това отношение ние поддържаме тесен диалог с нашите партньори от ЕС, за да гарантираме съгласуваност на нашите мерки и бъдещите насоки.

Нова забрана за внос на втечнен нефтен газ (ВНГ),  с която се засяга годишен внос със стойност над 1 млрд. евро, като придобитите права по съществуващи договори е запазват за период от максимум 12 месеца.

5. ПО-СТРОГИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАОБИКАЛЯНЕТО

Разширяване на обхвата на забраната за транзит  през Русия чрез добавяне на някои икономически критични стоки, когато те са предназначени за износ в трети държави.

Задължение за операторите да забранят по договор реекспорта на определени категории чувствителни стоки за Русия, включително стоки, свързани с въздухоплаването, горивото за реактивни двигатели, огнестрелните оръжия и стоките от общия високоприоритетен списък.

Въвеждане на нова мярка, с която ще се изисква уведомяване за определени преводи на средства извън ЕС от образования от ЕС, които пряко или непряко се притежават с дял от повече от 40% от руски физически лица или от образования, установени в Русия.

Допълнителни мерки

Въвеждане на нова дерогация, с която да се даде възможност на държавите членки в името на обществения интерес да лишават включено в списъка лице от финансови средства или икономически ресурси.

Въвеждане на дерогация, която да позволи обезщетение за вреди, което да се изплаща от страна на новорегистрирано застрахователно дружество.

Въвеждане на дерогация, за да се позволи продажбата на дружества от ЕС, притежавани от определени включени в списъка физически лица или образувания.

ДРУГО

Включване на техническо изменение, позволяващо предоставянето на пилотни услуги, необходими за морската безопасност.

Контекст

ЕС стои твърдо зад Украйна и нейния народ и ще продължи решително да подкрепя икономиката, обществото, въоръжените сили и бъдещото възстановяване на Украйна. Санкциите на ЕС са в центъра на отговора на ЕС на необоснованата военна агресия на Русия срещу Украйна, тъй като те разрушават военния и технологичния капацитет на Русия, прекъсват връзките на страната с най-развитите глобални пазари, лишават Кремъл от доходите, с които той финансира войната, и налагат дори все по-високи разходи върху икономиката на Русия. В това отношение санкциите допринасят за изпълнението на основната цел на ЕС, а именно да продължи да работи за справедлив и траен мир, а не за друг замразен конфликт. Ефектът им нараства с течение на времето, тъй като санкциите подкопават промишлената и технологичната база на Русия. Освен това, ЕС продължава да не допуска санкциите му да се отразяват на износа на енергия и селскостопански стоки от Русия за трети държави.

Като пазител на Договорите на ЕС, Европейската комисия следи за прилагането на санкциите на ЕС от държавите — членки на ЕС.

Необичайните и нарастващи обеми на търговията за някои много специфични продукти/държави са безспорно доказателство, че Русия активно се опитва да заобикаля санкциите. Това налага да удвоим усилията си за прекратяване на заобикалянето на санкциите и да изискаме още по-тясно сътрудничество от нашите съседи. Представителят на ЕС по санкциите Дейвид О’Съливан продължава да работи в ключови трети държави за борба със заобикалянето на мерките. Първите осезаеми резултати вече са налице: В някои държави се въвеждат системи за наблюдение, контрол и блокиране на реекспорта. Работейки с партньори със сходен начин на мислене, ние също така договорихме  високоприоритетен списък на стоки, обект на санкции, за които предприятията следва да извършват специална надлежна проверка и които трети държави не трябва да изнасят за Русия. Освен това в рамките на ЕС изготвихме и  списък на санкционираните стоки от особено икономическо значение  и по отношение на които предприятията и третите държави следва да бъдат особено бдителни, съобщават от представителството на ЕС в България.(УВести)