Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

РЕШЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ВОЕННА И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 62 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 11 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Решение (ОВППС) 2022/2245 на Съвета от 14 ноември 2022 г. относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за подпомагане на украинските въоръжени сили, обучавани от Военната мисия на Европейския съюз за предоставяне на помощ в подкрепа на Украйна, с военно оборудване и платформи, предназначени за произвеждане на смъртоносна сила,

РЕШИ:

1. Република България предоставя на Украйна военно имущество съгласно приложение №1 (поверително) въз основа на споразумение, което да бъде ратифицирано от Народното събрание.

2. Република България предоставя военно имущество в рамките на Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM UA) съгласно приложение №2 (поверително).

3. Разрешава участие на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM UA) с оръжие и техника за срока на мисията, както следва:

а) един щабен офицер за усилване на Звеното за планиране и провеждане на военни мисии и операции на Европейския съюз в Кралство Белгия;

б) до 5 военнослужещи (офицери/сержанти) в Многонационалното командване на Европейския съюз за общовойсково обучение в Полша и/или в Многонационалното командване за специализирана подготовка във Федерална република Германия;

в) до 50 военнослужещи за обучение за използването на предоставено в рамките на Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM UA) въоръжение и техника, на територията на държави – членки на Европейския съюз, и/или в Република България.

4. Разрешава пребиваването на до 60 лица от въоръжените сили на Украйна, за всяка календарна година, за участие в модули за подготовка на бойни санитари на територията на Република България във връзка с провеждане на Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM UA).

5. Министерският съвет на Република България да предприеме необходимите действия по сключване на споразумението по т. 1 и да внесе същото за ратификация.

6. Министерският съвет да продължи да предприема всички действия за оказване на последваща военна и военно-техническа подкрепа на Украйна съобразно заявената от нея необходимост и българските възможности.

7. Министерският съвет да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чийто срок на съхранение изтича до три години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични предприятия на съответната равностойност.

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 9 декември 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Крум Зарков

7961

Дата на приемане: 09/12/2022

Държавен вестник, брой 99 / 2022 г.