Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

БУДАПЕЩА НЕ Е ПОСТИГНАЛ ДОСТАТЪЧЕН НАПРЕДЪК В РЕФОРМИТЕ СИ, ЗА ДА ПОЛУЧИ СРЕДСТВА ОТ ЕС

София, 01 декември 2022.- Европейската комисия представи оценката си за Унгария в рамките на процедурата за обвързване с условия, съобщават от представителството на ЕС в България.

Комисията смята, че независимо от предприетите стъпки, все още съществува риск за бюджета на ЕС, като се има предвид, че коригиращите мерки относно върховенството на закона все още не са изпълнени.

Затова Комисията реши да запази първоначалното си предложение от 18 септември за спиране на 65% от бюджетните кредити за поети задължения за три оперативни програми в рамките на политиката на сближаване, възлизащи на 7,5 млрд. евро.

Въпреки че бяха предприети или са в ход редица реформи, Унгария не успя да изпълни 17 коригиращи мерки, договорени в рамките на общия механизъм за обвързване с условия, до крайния срок – 19 ноември, както тя се ангажира. Става дума, по-специално, за ефективността на новосъздадения Орган по интегритет и процедурата за съдебен контрол на прокурорските решения. Комисията стигна до заключението, че условията за прилагане на регламента остават и че ще са необходими допълнителни съществени стъпки за премахване на оставащите рискове за бюджета на ЕС в Унгария.

Сега правителствата в Съвета на ЕС ще трябва да гласуват това предложение до 19 декември, като за влизане в сила на спирането на средствата се изисква квалифицирано мнозинство.

С друго свое решение Европейската комисия одобри плана на Унгария за възстановяване и устойчивост с общ размер от 5,8 млрд. евро. Плащания, обаче, по този план няма да са възможни, докато Унгария не изпълни изцяло и правилно заложените реформи в областта на върховенството на закона, свързани с независимостта на съдебната власт, които са ясно определени в набор от 27 ″супер етапни цели″. Отмяната на тези междинни цели на по-късен етап също би блокирала всички последващи плащания по Механизма за възстановяване и устойчивост.(УВести)