Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА: ОПЕРАТИВНИ НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ВРЕМЕННАТА ЗАКРИЛА

София, 19 март 2022.- От началото на руското военно нахлуване в Украйна на 24 февруари над 3 млн. души са избягали от страната, като, според оценки на ООН, повече от половината от тях са деца. В отговор на тази безпрецедентна ситуация за рекордно кратък срок ЕС се споразумя да задейства Директивата за временната закрила, за да помогне на хората, бягащи от войната в Украйна. Директивата започна да се прилага незабавно на 4 март и сега предлага незабавна защита и ясен правен статут на милиони хора.

Днес Комисията представя оперативни насоки в подкрепа на държавите членки при прилагането на директивата. Всеобхватните насоки ще подпомогнат пристигащите лица да разполагат с последователно и ефективно равнище на права, а държавите членки — да поемат новите си отговорности.

Насоките са предназначени да служат като динамичен документ, който да отразява ситуацията на място и да отчита надлежно променящите се нужди на държавите членки. Основните им елементи включват:

– Изясняване на това кой има право на временна закрила, вкл. например лицата, които са се ползвали от международна закрила или равностойна национална закрила в Украйна преди 24 февруари и които са били разселени от Украйна на 24 февруари или след това, както и членовете на техните семейства.

– Определение за ″подходяща закрила″ съгласно националното право. Това е възможна алтернатива на временната закрила, която може да бъде предоставена от страна на държавите членки и не трябва да бъде идентична, но трябва да зачита Хартата на основните права на Европейския съюз и духа на Директивата за временната закрила.

– Уточняване на вида доказателства, необходими за ползване на временна закрила или подходяща закрила съгласно националното законодателство.

– Насърчаване на държавите членки да обмислят възможността за предоставяне на временна закрила на лица, които в тесен смисъл не биха попаднали в приложното поле на Директивата, но които се нуждаят от закрила, като например тези, които са избягали от Украйна малко преди 24 февруари 2022 г.

– Деца: насоките включват специална глава относно децата. На непридружените деца и юноши следва незабавно да бъде назначен законен настойник или съответен представител. Всички бягащи от войната деца, независимо от техния статут, следва да имат пълна закрила и бърз достъп до своите специфични права (вкл. образование, здравеопазване, психосоциална помощ).

– Насоки относно специфичните права съгласно Директивата за временната закрила: разрешението за пребиваване следва да служи като документ за доказване на статута на дадено лице пред други органи, като например служби и бюра по заетостта, училища, болници.

– Насоки за гарантиране на свободното движение както преди, така и след издаването на разрешения за пребиваване

– Предоставяне на помощ за репатриране на лица, които нямат право да останат в ЕС, като напр. необходимостта от получаване на консулска помощ за репатриране, която може да се подкрепи от Frontex, съобщават от представителството на ЕС в София.(УВести)