УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА НА ВЪРХА КРИМСКА ПЛАТФОРМА

УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КРИМСКА ПЛАТФОРМА:

- водени от Хартата на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, Парижката харта за нова Европа и целите и принципите на международното право, включително международното право за правата на човека и международно хуманитарно право,
- вземайки под внимание Резолюция 68/262 на Генералната асамблея на ООН „Териториална цялост на Украйна“, и последващи резолюции относно положението със спазването на правата на човека в Автономна република Крим и град Севастопол, Украйна, и относно милитаризацията на Автономна република Крим и град Севастопол, Украйна, и на части от Черно и Азовско море,
- позовавайки се на Резолюция 3314 (XXIX) на Генералната асамблея на ООН от 14 декември 1974 г., озаглавена „Определение на агресията“, в която, сред останалото, се посочва, че никакви териториални придобивки или специални преимущества, получени в резултат на агресия, не се признават и не следва да бъдат признати за законни,
- като взеха предвид разпоредбите на Резолюция 75/192 на Общото събрание на ООН, която призовава държавите членки да се ангажират конструктивно със съгласувани действия, включително в рамките на международни структури, по въпросите, свързани с Крим,
- подчертавайки универсалния и единен характер на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, и потвърждавайки, че Конвенцията установява правната рамка, според която трябва да се извършват всички дейности в моретата и океаните,
Като взе предвид Заповедта, приета от Международния съд на ООН на 19 април 2017 г. относно молбата на Украйна за назначаване на временни мерки докато се разглежда делото, по делото за прилагане на Международната конвенция за борба с финансирането на тероризма и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация (Украйна срещу Руската Федерация), която налага на Руската Федерация задължението да се въздържа от поддържане на съществуващите и въвеждане на нови ограничения върху възможностите на кримскотатарския народ да поддържа своите представителни институции, включително Меджлиса, както и да осигури достъп до образование на украински език,
- като взе предвид произнесеното на 14 януари 2021 г. Решение на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека по делото Украйна срещу Русия (относно Крим) (жалби № 20958/14 и 38334/18), което заключава, че Русия упражнява ефективен контрол над Крим в периода от 27 февруари до 18 март 2014 г. и в периода след 18 март 2014 година,
- потвърждавайки ангажимента си към суверенитета, политическата независимост, единството и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително нейните териториални води,
- припомняйки още веднъж, че участниците в Международната Кримска платформа не признават и продължават да осъждат временната окупация и незаконното анексиране на Крим, което е пряко предизвикателство за международната сигурност, и със заплашителни последици за международния правен ред, защитаващ териториалната цялост, единството и суверенитета на всички държави,
Участниците в Международната Кримска платформа осъждат:
- продължаващи нарушения, злоупотреби и системни незаконни ограничения на правата на човека и основните свободи на жителите на Крим, като правото на мирни събрания, правото на свобода на мнение и изразяване, религия или убеждения, правото на свобода на сдружаване, правото да търсят, получават и разпространяват информация, както и възпрепятстването на работата и сплашване спрямо журналисти, защитници на правата на човека и адвокати,
- продължаващата милитаризация на Крим, която подкопава сигурността и стабилността в целия черноморски регион,
- възпрепятстване на правата и свободите на корабоплаването, извършвани съгласно международното право, включително възпрепятстването на свободното преминаване на плавателни съдове през Керченския проток до Азовско море и обратно, и подчертават, че подобни пречки имат отрицателни икономически последици за украинските пристанища в Азовско море и международните търговски потоци,
- продължаващата подмяна в демографската структура на окупирания полуостров чрез преместването на руски граждани в Крим.
Участниците в Международната Кримска платформа решиха
- да създадат Международната Кримска платформа като консултативен и координационен формат за мирното прекратяване на временната окупация от страна на Руската Федерация на територията на Автономна република Крим и град Севастопол, и за възстановяване на пълния контрол на Украйна над тази територия в пълно съответствие с международното право,
- да продължи прилагането на политиката за непризнаване на незаконната анексия на Автономна република Крим и град Севастопол от Руската Федерация,
- да разгледат въвеждането на допълнителни политически, дипломатически и ограничителни мерки срещу Руската Федерация, ако това е предвидено от правната система на всеки участник в Платформата, и съгласно съответните процедури, когато е необходимо и ако действията на Русия го налагат,
- да противостоят на новите предизвикателства и постоянно променящите се хибридни заплахи, породени от продължаващата милитаризация на Крим, и да подкрепят съвместните усилия за укрепване на устойчивостта спрямо тези заплахи в контекста на нарастващите заплахи за сигурността и стабилността в Черноморския регион,
- отново потвърждават ангажимента си да се противопоставят решително на всякакви едностранни опити за оспорване и промяна на международния ред, основан на върховенството на закона, и заявяват решимостта си да защитават, поддържат и укрепват международния правен ред, включително правния режим в моретата и океаните, относно спазването на международното морско право, в това число и установеното в Конвенцията на ООН по морско право,
- призовават Руската Федерация да изпълнява задълженията си като окупираща сила в съответствие с международното хуманитарно право и останалото приложимо международно право, да изискат от Руската Федерация незабавно да прекрати всички нарушения на човешките права и злоупотреби срещу жителите на Крим, и да осигури пълен и безпрепятствен достъп до Крим за установени регионални и международни мониторингови механизми за спазване на правата на човека, по-специално Мисията за наблюдение на правата на човека в Украйна и Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна, както е предвидено в настоящите им мандати, обхващащи цялата територия на Украйна, включително територията на Крим, както и за неправителствени правозащитни организации,
- да обединят усилия, насочени към защита правата и свободите на цивилното население, живеещо в окупирания Крим, и за постигане на незабавно и безусловно освобождаване на украински граждани, незаконно задържани или осъдени от Русия по политически причини, и нейните държавни агенти както на територията на окупирания Крим, така и на територията на Руската Федерация,
- да призоват Руската Федерация да гарантира, да осигури на всички лица, принадлежащи към етническите и религиозните общности на полуострова, включително етническите украинци и кримските татари, възможността да се възползват напълно от своите човешки права, и да им бъде дадена възможност да поддържат и развиват своята култура, образование, идентичност и традициите на културното си наследство, които в момента са под сериозна заплаха в резултат на временната окупация,
- да бъдат използвани подходящи механизми на ООН, Съвета на Европа, ОССЕ, други международни и регионални организации, за решаване на въпроси, свързани с временната окупация, както и да се разгледа възможността за използването на други механизми, когато е това е целесъобразно, както и да консултират, обменят и координират усилията си в рамките на международни организации, на международни конференции, форуми и други събития, където се обсъжда темата за Крим,
- да разгледат възможността за подкрепа на икономически, инфраструктурни и екологични проекти, които биха допринесли за по-нататъшното развитие на регионите на Украйна, граничещи с временно окупирания полуостров Крим,
- да се създаде мрежа за постоянна и бърза комуникация между представителите на министерствата на външните работи на държавите – членки на Платформата (за създаване на контактни подразделения по въпросите на Крим),
да се признае ролята на националните парламенти в противодействието на временната окупация на Крим и да се насърчава координирането на дейностите по Крим между националните парламенти, както и в междупарламентарните асамблеи,
Обобщавайки, Участниците:
- приветстват необходимите съвместни дипломатически усилия за възстановяване на териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници,
- подчертават, че всяка промяна в статута на Автономна република Крим и град Севастопол като неразделна част от суверенната територия на Украйна не се признава и няма да бъде призната, и че опитите на Русия да легитимира временната окупация и незаконното изземване са неприемливи ,
- потвърждават решимостта си да поддържат натиска върху Русия за прекратяване на временната окупация от страна на Русия на Автономна Република Крим и град Севастопол, и за възстановяване на контрола на Украйна над тази територия,
- приветстват създаването на Национален офис на Кримската платформа в Украйна,
- приветстват създаването на Международна експертна мрежа на Кримската платформа, с цел подкрепата на нейната дейност, и приканва международни и национални неправителствени организации, анализаторски центрове и експертната общност да се включат в дейността на тази мрежа,
- очакват връщането на Украйна на временно окупираните територии на Автономна република Крим и град Севастопол, и възстановяване на автономния им статут, както е предвидено в Конституцията на Украйна, и декларират подкрепата си за жителите на тази територия при възстановяването на техните права и свободи, заложени в Конституцията на Украйна, и подобряването на социално-икономическото положение на полуострова,
- призовават Руската Федерация да се включи конструктивно в дейността на Международната Кримска платформа, насочена към прекратяване на временната окупация на Автономна република Крим и град Севастопол.
Киев, 23 август 2021 г.
(По Информнапалм)